Τετάρτη, 10 Δεκεμβρίου 2008

ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΔΑΝΙΑ

Aktion mod græsk ambassade i København

De græske uroligheder fik et dansk mellemspil, da herboende grækere aktionerede ved den græske ambassade i København. Onsdag aften er der indkaldt til støttedemonstration. Kilder i det venstreradikale miljø forventer »markant« manifestation.

Omkring tyve herboende grækere demonstrerede onsdag formiddag ved den græske ambassade i København. Formålet var at udtrykke støtte til de unge, der i disse dage er på gaden i Athen og flere andre græske byer i protest over den sociale situation i det sydeuropæiske land.

Gruppen mødte op ved ambassaden omkring kl. 10 og anmodede personalet om at komme ind for at uddele nogle løbesedler samt ophænge et banner på bygningens facade. Anmodningen blev imidlertid afslået, hvilket fik demonstranterne til at tage opstilling i opgangen udenfor ambassadekontoret, hvor de flere gange ringede på ambassadens ringeklokke for at få personalet i tale.

Efter en længere diskussion med en kvindelig ambassadefunktionær valgte demonstranterne at etablere en blokade af hoveddøren ind til den bygning, hvor ambassaden har til huse.

Man laver da ikke blokader i Danmark

Til Modkraft.dk oplyste ambassadefunktionæren, at de havde ordre fra Athen om ikke at lukke nogen ind, og at man i øvrigt var helt uforberedte på en sådan aktion her i København.

JPG - 82.6 kb
Herboende grækere har taget opstilling på trappen ind til den bygning, der huser den græske ambassade. Formålet er at støtte de unge, der i disse dage demonstrerer i gaderne I Athen og andre byer i Middelhavlandet. Foto: Mark Knudsen/Monsun.

– Den græske ambassade er en del af den græske stat. Vi er grækere, så den græske stat tilhører os. Derfor burde vi få lov til at komme ind og lave vores manifestation, lød svaret fra demonstranterne, hvoraf mange var studerende som er i Danmark i forbindelse med deres studier.

Lidt senere ankom to politibetjente og bad demonstranterne om at flytte sig væk fra trappen ind til den bygning, hvor ambassaden og en række firmaer har til huse. Politiets ankomst udløste en længere diskussion om strategi, hvor den mere militante fløj argumenterede for, at man skulle blokere indgangen indtil man fik lov til at komme ind på ambassaden.

Den anden fløj var imod en sådan aktionsform, bl.a. fordi man mente, at blokader var en særlig græsk aktionsform, der ikke kunne anvendes i Danmark, hvor folk opførte sig »pænere«.

Markant støttedemonstration i vente i København

Til sidste besluttede de demonstrerende grækere at afslutte aktionen med at gå ind til byen for at uddele de medbragte løbesedler på gader og stræder.

– Protesterne i Grækenland skyldes ikke kun politibrutalitet, men også den hårde finansielle situation, de barske arbejdsbetingelser samt den mørke fremtid, der venter os alle. Den vold, som vi alle oplever i vores hverdag, skyldes ikke kun en brutal politistyrke. Den daglige afpresning indbygget i lønarbejdet samt den voksende varegørelse af alle aspekter af vores liv er også en form for vold, står der bl.a. på løbesedlen.

Der er indkaldt til støttedemonstration fra Israels Plads i aften kl. 19. Kilder i det venstreradikale miljø, som Modkraft.dk har talt med, oplyser, at man forventer ganske mange deltagere, da folk er vrede, og da sitiuationen i Grækenland er på alles læber i miljøet. Ifølge kilderne er det svært at sige, hvad der præcist kommer til at ske, men at man kan forvente en markant manifestation.

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

 
© Copyright by SAMURAI KABATZA  |  Template by Blogspot tutorial